NIDAP-onderzoek naar leven lang leren en gebruik NLQF

NIDAP voert jaarlijks onderzoek uit naar de onderwijsbehoefte van werkende professionals, vanuit het oog van de werkgever. Deze longitudinale studie heeft als doel om de (veranderende) manieren waarop er wordt geleerd binnen organisaties te volgen. Voor CINOP zijn in 2014 en 2018 ook vragen over NLQF aan de respondenten gesteld. Het aandeel bedrijven en instellingen dat bekend is met NLQF en EQF is sterk toegenomen sinds 2014. Het valt op dat de bekendheid bij grotere bedrijven en instellingen sterker is. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen is van mening dat meer voorlichting over het NLQF en EQF gewenst is.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

NLQF geeft duidelijkheid over het niveau van opleidingen

Gertrud van Erp is secretaris bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze werkgeversorganisaties spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Gertrud van Erp heeft de portefeuille onderwijs en bedrijfsleven en houdt zich o.a. bezig met het thema een leven lang ontwikkelen. Hoe ziet zij het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF?

Leerrechten voor elke burger

Een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek toont aan dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont. Het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid; de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen. Daarbij geeft zo’n systeem werken en werkzoekenden meer regie over hun eigen loopbaan. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van MBO Raad, MKB-Nederland, NRTO en VNO-NCW.

Update NLQF-vergelijkingsrapport goed ontvangen in Brussel

Het NCP NLQF presenteerde op 11 juni jl. in Brussel een update van het vergelijkingsrapport NLQF. Nederland presenteerde bij de start van het NLQF in 2012 het oorspronkelijke vergelijkingsrapport. Hierin staat beschreven hoe het NLQF zich verhoudt tot het European Qualifications Framework. De update van het vergelijkingsrapport gaat in op veranderingen die sinds 2012 hebben plaatsgevonden.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, contractonderwijs mbo en hbo, branches, sectoren, werkgevers, enzovoort). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Opleiden van laagopgeleiden: oog voor de doelgroep

Hoe kunnen laagopgeleiden worden bereikt én gemotiveerd voor leven lang ontwikkelen? Daarover brainstormden het NCP NLQF, de SER en de UNESCO leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel op 6 juni jl.

Contractonderwijs mbo en hbo geïnteresseerd in NLQF

Heel wat mbo- en hbo-instellingen waren aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 6 juni jl. Het NCP NLQF vertelde over de procedure die organisaties doorlopen om een NLQF-niveau toegekend te krijgen. Er was tijdens de bijeenkomst veel aandacht voor wat het belang van het NLQF kan zijn voor verschillende organisaties. Marieke Gervers - practor creatief vakmanschap bij het ROC van Amsterdam - gaf in een presentatie aan hoe het NLQF helpt om leer- en denkontwikkelingen van vakmensen aantoonbaar te maken.

NLQF niveau 6 vereist bij overgangsregeling verpleegkundigen

Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort definitief als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Overige hbo’ers en mbo- en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleiding komen onder een overgangsregeling te vallen.  De aanvullende scholing van mbo- en inservice-verpleegkundigen moet in ieder geval gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6 om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling.

Herbeoordeling validiteit Huisdierkennisinstituut positief

Eén van de eerste organisaties die in 2013 een kwalificatie liet inschalen was het HuisdierKennisinstituut (HKI). En inmiddels zijn er al zo’n 350 diploma’s Hondentoiletteren op NLQF-niveau 3 verstrekt! De validiteit NLQF is geldig voor de duur van 6 jaar. Daarom vond recent een herbeoording NLQF plaats voor het HuisdierKennisinstituut. Deze is succesvol verlopen! Dat betekent dat de validiteit van het HKI tot 2025 is goedgekeurd. Ook voor inschaling geldt een geldigheid van zes jaar. De herbeoordeling van de kwalificatie Hondentoiletteren vindt ook dit jaar plaats.

Share This