Re-referencing NLQF: relateren NLQF aan EQF

De Raad van de Europese Unie heeft in 2017 de oorspronkelijke aanbeveling rondom het Europees kwalificatiekader voor leven lang leren (EQF) ingetrokken en vervangen door een nieuwe aanbeveling. Een van de aanbevelingen van de Raad is om de relatering van de niveaus van de nationale kwalificatiekaders aan de niveaus van het EQF wanneer relevant, opnieuw te bezien en te actualiseren. Het eerste vergelijkingsrapport van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) met het EQF is in 2012 gepresenteerd aan en geaccepteerd door de EQF Advisory Group Deze groep wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners. Na vijf jaar ontwikkeling is het tijd om het referentieproces opnieuw te bekijken.

In 2012 is het Nationaal Coördinatiepunt NLQF gestart met de door het ministerie van OCW toegewezen taken: informatie en communicatie over het NLQF/EQF, inschalen van aangeboden niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en het bijhouden van een register. In de afgelopen 5 jaar zijn er meer dan 50 non-formele kwalificaties ingeschaald, procedures en criteria voor inschaling ontwikkeld en aangescherpt en is er het nodige in het Nederlandse onderwijslandschap veranderd. Reden voor het ministerie van OCW het NCP NLQF te vragen, binnen de kaders van de nieuwe EQF-aanbeveling,  een nieuw rapport uit te brengen waarin deze wijzigingen zijn verwerkt.

Werkwijze re-referencing

De werkwijze omvat de volgende punten:

  1. In kaart brengen van de veranderingen van de afgelopen 5 jaar in de verschillende onderwijssectoren door het NCPNLQF. Dit wordt voorgelegd voor akkoord aan de betreffende stakeholders.
  2. Beschrijven van wijzigingen in descriptoren van het NLQF en procedures van het NCP en het waarom van deze wijzigingen.
  3. Beantwoorden van de 10 criteria zoals die beschreven zijn in de nieuwe aanbeveling. Het gaat onder meer over een duidelijk en aantoonbaar verband tussen de kwalificatieniveaus van het NLQF en  het EQF. Het aangeven dat deze vergelijking de uitdrukkelijke instemming van de relevante kwaliteits-borgingsinstanties heeft en dat het vergelijkingsrapport strookt met de relevante nationale kwaliteits-borgingsregelingen, -bepalingen en -praktijken. Met de betrokken instanties in Nederland wordt overlegd en om instemming gevraagd.
  4. Resultaten worden besproken met de verschillende stakeholders en 2 buitenlandse experts ( Vlaanderen en Ierland).
  5. Na goedkeuring van het ministerie van OCW wordt het vernieuwde vergelijkingsrapport ter bespreking naar de EQF Advisory Group gestuurd om het daar in de decembervergadering te kunnen bespreken. 

Het resultaat van de re-referencing is een rapport waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zijn bijgewerkt, waarin aangescherpte criteria en procedures voor inschaling in het NLQF/EQF zijn opgenomen waardoor de inschaling in en ook de vergelijking van niveaus van het NLQF met het EQF - en daardoor met andere lidstaten - kwalitatief nog beter geborgd is. Het rapport heeft tevens een functie in de communicatie over de waarde van het NLQF/EQF.

 

 

Share This