Aandacht voor NLQF op Ontwikkeling Telt Festival

NLQF Ontwikkelingtelt

 

 

 

Op het Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april 2021 gaat het over de vraag  hoe volwassenen in Nederland zich kunnen blijven ontwikkelen. Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens dit festival dat wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Het NCP NLQF verzorgt samen  met O&O-fonds A+O Metalektro een sessie op woensdag 21 april 2021 van 12:15 tot 13:00 uur.  Een leven lang ontwikkelen (LLO) staat hoog op de agenda van het O&O-fonds A+O Metalektro. Dit fonds wil o.a. de in- en doorstroom van medewerkers stimuleren. Dit door het vergoeden van opleidingen én het stimuleren van (onderwijs)innovaties.

Vraag van bedrijven leidend

A+O Metalektro wakkert datgene aan wat individuele bedrijven niet kunnen, maar voor de sector als geheel wel van toegevoegde waarde is. Zoals goede mogelijkheden voor LLO van medewerkers. De vraag vanuit de bedrijven is daarbij leidend, maar wordt altijd bekeken vanuit brede(re) ontwikkelingen.

Modulair aanbod door koppeling modules aan NQLF

In de CAO Metalektro is opgenomen dat de werkgever een vergoeding kan aanvragen voor werknemers die een erkende mbo- of hbo-opleiding volgen. Tot in de vorige CAO (2018) gold deze vergoeding voor volledige erkende opleidingstrajecten, terwijl de ontwikkelingen rondom LLO voor werkenden juist vragen om opleidingen die modulair zijn opgebouwd.
A+O startte daarom in 2018 een pilot. Via een subsidie hebben opleiders en bedrijven opleidingsroutes ontwikkeld. Het ging om vraag gestuurde opleidingsroutes, die voor de sector van toegevoegde waarde zijn. Civiel effect en erkenning was hierbij een van de randvoorwaarden. Dit is gerealiseerd door NLQF-niveaus te koppelen aan de bedrijfsgerichte modules. Deze opleidingsmodules met NLQF-niveau komen vervolgens in aanmerking voor de opleidingsvergoeding die tot nu toe alleen gold voor reguliere, diplomagerichte opleidingstrajecten.

Scholingsfonds en NLQF als vliegwiel voor LLO

Deze casus wijkt af van de gebaande paden. Via subsidies wordt het juiste aanbod ontwikkeld: bedrijfsgerichte modules met NLQF-niveau. Het scholingsfonds stimuleert vervolgens gebruik van dit aanbod via de reguliere vergoedingssystematiek en faciliteert zo een opleidingsinfrastructuur met toegevoegde waarde voor zowel bedrijven als werknemers!

Naar de sessie LLO versnellen in de Metalektro: faciliteren van een publiek/private opleidingsinfrastructuur

Naar aanmelden Ontwikkeling Telt Festival

 

Share This