Tien jaar Europees kwalificatiekader

Ter ere van de tiende verjaardag van het Europees kwalificatiekader gaf de EU een brochure uit: Het Europees kwalificatiekader: ondersteuning van leren, werken en grensoverschrijdende mobiliteit. Deze is ook in het Nederlands vertaald. In deze brochure onder andere aandacht voor de verdere uitwerking van de descriptoren van de niveaus, de invloed van het EKK tot dusver en de toekomstverwachtingen.

Nationale kwalificatiekaders komen in heel Europa in een stroomversnelling

Naarmate landen de nationale kwalificatiekaders (NQF's) verder implementeren, worden de voordelen en de toegevoegde waarde steeds zichtbaarder. De laatste Europese inventarisatie van Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) over NQF's geeft een overzicht van de voortgang van de kaders. Ook het landenrapport over Nederland is beschikbaar.

NLQF belangrijk hulpmiddel bij leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Inge Vossenaar, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van OCW, gaat in dit interview in op het belang van het NLQF in relatie tot het beleid rond LLO. Dat heeft vooral te maken met de transparantie van het opleidingenveld. 

NRTO en Vervoerscollege Venlo aan het woord tijdens voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Op donderdag 12 maart 2019 vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst in 2019 plaats over het NLQF. Deze voorlichting werd in samenwerking met NRTO georganiseerd. Dit mede door het feit dat er voor leden van de NRTO  een nieuwe variant van de validiteitstoets voor organisaties is ontwikkeld. Ria van ’t Klooster, directeur NRTO, vertelde in haar presentatie dat 86% van de volwassenen die een opleiding volgt dit doet bij een private aanbieder. Het belang om deze trainingen en cursussen te koppelen aan een niveau is groot in het kader van leven lang ontwikkelen. Vervoerscollege Venlo vertelde hoe NLQF van betekenis is voor de eigen leerlijn.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Eerste Makelaarsdiploma met NLQF-kwalificatie uitgereikt

VastgoedCert, het kwaliteitsregister voor makelaars, heeft de opleidings- en exameneisen voor de kwalificaties van de makelaars Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen volledig geactualiseerd en aan de eisen van de tijd aangepast. In samenwerking met examenbureau SVMNIVO zijn deze kwalificaties ingeschaald in het NLQF. Met deze inschalingen is een belangrijke stap gezet in de strategie van VastgoedCert die er onder andere op gericht is het kwaliteitsniveau van opleidingen en diploma’s te verhogen.

Keurmerk SNRO toegevoegd als basis voor beperkte validiteitstoets

Het Keurmerk SNRO is sinds 14 februari 2019 toegevoegd als keurmerk waarmee instellingen in aanmerking komen voor een beperkte NLQF-validiteitstoets. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs. De SNRO richt zich met name op de complementaire zorg.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 12 maart 2019

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseren het NCP NLQF en de NRTO van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van opleidingen in het NLQF zodat deze een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

NLQF biedt transparantie en houvast voor iedereen

Ria van ’t Klooster is directeur van de NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze branchevereniging voor private opleiders heeft bijna 400 leden en is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties. De NRTO heeft als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Ze wil daartoe een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod realiseren. Hoe kijkt Ria van ’t Klooster aan tegen het NLQF?

Notitie over communicatie van EQF Advisory Group

In de EQF Advisory Group is een notitie besproken om te komen tot een communicatiestrategie EQF/NQF. De EQF Advisory Group wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners.

Share This