Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit beoordeelt de aanvragen voor de validiteit van de organisaties die een inschaling wensen en geeft hierover een advies aan de Programmaraad. De leden van de Commissie Kwaliteit zijn:

Connie Bastiaanssen

Connie Bastiaanssen

Expertise
Connie Bastiaanssen was tot januari 2017 senior-inspecteur bij de inspectie van het onderwijs sector MBO. Vanaf 1979 is ze, in allerlei functies, werkzaam geweest in het mbo: als docent, onderwijscoördinator, stagebegeleider, onderwijsontwikkelaar en supervisor. Ze heeft met name veel ervaring en expertise opgedaan in het toezicht op examinering en kwaliteitsborging. Dit is van belang voor haar rol in het beoordelen van kwalificaties die een NLQF-beoordeling vragen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het NLQF biedt voor niet gereguleerde kwalificaties de mogelijkheid om een niveau-aanduiding te krijgen. Transparantie van de niveaus in kwalificaties maakt vergelijking hiervan mogelijk, zowel voor de deelnemer als voor werkvelden. Door een beoordeling, geënt op Europese normen, zal de kwaliteit van dergelijke kwalificaties zeker toenemen."
Annie Kempers - Warmerdam

Annie Kempers - Warmerdam

Expertise
Annie Kempers is sinds 1 juli 1996 als directeur werkzaam bij de Stichting Examenkamer die het toezicht houdt op beroepskwalificerende en functiegerichte examens (zijnde non-formele kwalificaties) in de private sector en voor verschillende wettelijke kaders. In Europees verband heeft zij vanaf 2006 voor sectorale kwalificaties ervaring opgedaan met het werken met EQF en vanuit haar werk participeert ze in verschillende nationale en internationale accreditatie panels. Als redactielid is zij sinds 2004 betrokken bij het vakblad “Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk” en zijn vele artikelen op het gebied van examens en het examineren van haar hand verschenen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF biedt voor non-formele branchekwalificaties de mogelijkheid om op basis van een inschaling een niveau-aanduiding te krijgen, hetgeen werkgevers meer duidelijkheid geeft over het niveau van die kwalificatie in vergelijking met formele kwalificaties die eveneens van een NLQF niveau-aanduiding zijn voorzien.”
Tinka Thede

Tinka Thede

Expertise
Tinka Thede is beleidsmedewerker bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Zij behandelt aanvragen voor accreditatie, toets nieuwe opleidingen, instellingstoetsen kwaliteitszorg en associate degree-programma’s. Tevens houdt zij zich bezig met de advisering aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betreffende aanvragen rondom transnationaal onderwijs. Zij is lid van de projectgroep EUniQ die zich bezig houdt met de ontwikkeling van een Europese aanpak voor uitgebreide kwaliteitscontrole van (Europese) universitaire netwerken. Voor haar komst in 2018 naar de NVAO werkte zij 13 jaar in het hoger onderwijs. Parallel daaraan was zij als paremedicus verbonden aan een universitair ziekenhuis.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF biedt door het inschalen in niveaus en de koppeling daarvan aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) de mogelijkheid, kwalificaties in Europese landen te kunnen vergelijken. Het gevolg hiervan is meer transparantie omtrent kwalificaties binnen Europa en bevordert mogelijk de mobiliteit van studenten als ook werknemers van bedrijven.”