NLQF-experts

Inschalingsaanvragen worden beoordeeld door een team van twee onafhankelijke experts. Dit team onderbouwt in een rapport of de kwalificatie aan het aangevraagde niveau voldoet. Het rapport wordt door de Commissie Inschaling gebruikt om tot een advies over het aangevraagde inschalingsniveau van de kwalificatie te komen aan de Programmaraad. De Programmaraad neemt hier tenslotte een besluit over.

Wij stellen onze experts graag aan je voor:

Atie Beverdam

Atie Beverdam

Expertisegebieden
Atie Beverdam is werkzaam geweest in het vmbo en mbo, als docent Engels en als projectleider onderwijsvernieuwing. Vervolgens is zij als onderwijskundige aan de slag gegaan. Zij heeft ruime ervaring met projectmanagement en het ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen voor het MBO. Daarnaast heeft zij diverse beroepscompetentieprofielen ontwikkelt voor zowel de creatieve industrie als voor de sector Zorg en Welzijn.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk om diploma’s en branche erkende certificaten in nationale en Europese context qua niveau met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen beginnende en ervaren werknemers aantonen op welk niveau zij functioneren. Inschaling in het NLQF vergroot de kansen en mogelijkheden van werkgevers en werknemers op nationaal en internationaal niveau."
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Lianne Beverdam

Lianne Beverdam

Expertisegebieden
Lianne Beverdam werkt sinds 2013 als zelfstandige aan diverse onderwijskundige projecten. Ze heeft ruime ervaring opgebouwd met onder andere het ontwikkelen van kwalificatiedossiers, keuzedelen, opleidingsprofielen, beroepscompetentieprofielen en kennisbundels, en het ontwerpen van beroepsgerichte leertrajecten voor onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“In Nederland worden er veel verschillende opleidingen aangeboden. De niveaubepaling met behulp van het Nederlands kwalificatieraamwerk geeft inzicht in het niveau van deze opleidingen en geeft daarmee aan beroepsbeoefenaren erkenning voor het niveau waarop zij functioneren. Daarnaast maakt het werken met NLQF niveaus het eenvoudiger om opleidingen onderling met elkaar te vergelijken, zowel nationaal als op Europees niveau. Nu het werken in een internationale omgeving steeds vaker voorkomt, is dit extra belangrijk.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 4
Jeanette van der Bijl

Jeanette van der Bijl

Expertisegebieden
Jeannette van der Bijl is werkzaam in het gebied van kwaliteitsborging in onderwijs en examinering: audits, advies en begeleiding, monitoring & evaluatie, assessements van subsidietrajecten en project- en procesmanagement. In het verleden was zij werkzaam als inspecteur Bve-veld bij de inspectie van het onderwijs en als manager examinering bij een KBB. Sinds 2011 werkt zij als onafhankelijk expert zowel in nationale als internationale contexten.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF werkt aan de inschaling van non-formele kwalificaties. Door de gedegen screening van deze kwalificaties en duidelijkheid over het niveau, worden de kwalificaties met hun inhoud en waarde transparanter in de markt. De organisaties die kiezen voor inschaling kiezen daarmee ook voor transparantie. Daarom een compliment voor die organisaties die deze stap in de beginfase van het NLQF al hebben willen nemen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Denise Bouwman-Elzerman

Denise Bouwman-Elzerman

Expertisegebieden
Denise Bouwman-Elzerman werkt sinds 2011 als zelfstandig onderwijskundige. Ze heeft veel ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en herzien van opleidingen en trainingen in blended vorm voor het bedrijfsleven, MBO en non-profitorganisaties. Branches waar ze tot nu toe werkzaam is geweest: logistiek en transport, horeca, zorg en welzijn en non-profit. Daarnaast was ze een aantal jaar actief als lid van de ondersteuningsplanraad regio Leiden voor passend onderwijs.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
De beroepen waarin mensen werkzaam zijn en de eisen die aan hen gesteld worden veranderen steeds sneller. Levenslang leren is noodzakelijk en beroepsgerichte opleidingen vervullen hierbij een belangrijke rol. De niveaubepaling van het NLQF zorgt voor eenduidigheid en transparantie binnen het opleidingsaanbod. Dit helpt bij het kiezen van een passende opleiding. Het NLQF draagt hiermee bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van mensen en hun mobiliteit op de arbeidsmarkt.
Annemarieke Broenink

Annemarieke Broenink

Expertise
Annemarieke Broenink heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs. Sinds zij in 2008 is gestart als zelfstandig onderwijskundige/projectleider voert zij opdrachten uit op het gebied van projectmanagement en begeleidt zij onderwijs- en opleidingsmanagers, docententeams en examencommissies. Daarnaast ontwikkelt zij regelmatig beroepscompetentieprofielen voor verschillende branches zoals de retail, transport en logistiek, de creatieve industrie, de scheepsbouw en de maritieme sector.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het NLQF is sinds de introductie een waardevol instrument gebleken om het niveau van opleidingen in Nederland, en door de verbinding met het EQF in Europa, vast te stellen en te vergelijken. Belangrijk voor deelnemers en werkgevers. Daarnaast biedt het een kader bij het uitwerken van het beoogde eindniveau van een opleiding en bij het ontwikkelen van beroepsprofielen en kwalificaties."
NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Mariet Claessens

Mariet Claessens

Expertisegebieden
Mariet Claessens heeft praktijkkennis van het voortgezet onderwijs (avo en vmbo) en mbo (met name bbl). Daarnaast beschikt zij over praktijkkennis van het po, vso, hbo en universiteit. Zij is expert wat betreft de kwalificatiestructuur mbo (inclusief ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis) en inhoudelijk goed thuis in de zorg en techniek.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Voor transparantie van het niveau van kwalificaties via particuliere opleidingen is NLQF onmisbaar. Door inschaling in een NLQF niveau is vergelijking mogelijk met kwalificaties via door de overheid gereguleerde kwalificaties en met het niveau van kwalificaties in andere landen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Ruud Duvekot

Ruud Duvekot

Expertisegebieden
Ruud Duvekot is sinds 1993 betrokken bij de beleidsvorming en –uitvoering rond levenlang leren-strategieën in het algemeen en de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) in het bijzonder. Hij werkte onder meer bij de Universiteit Utrecht en het ministerie van Economische Zaken voordat hij in 2001 het Kenniscentrum EVC oprichtte. Van 2006-2014 werkte hij in het HBO als onderzoeker en projectleider. Momenteel werkt hij als onderzoeker/trainer bij het Centre for Lifelong Learning Services (www.cl3s.com). Hij is tevens voorzitter van het Europees Centrum ‘Waarderen van Leren’ (www.ec-vpl.eu) en van de Stichting ‘Competentiemanagement CH-Q’ (www.ch-q.nl).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is buitengewoon waardevol als het gaat om het ‘verbinden’ van persoonlijke leerervaringen met maatschappelijke kansen in onze samenleving. De functie van levenlang leren wordt in deze verbinding versterkt doordat het NLQF niet alleen de leerervaringen van mensen - die ze formeel, informeel of non-formeel hebben opgedaan – zichtbaar maakt, maar ook doordat het NLQF die ervaringen een waarde geeft. Met die waarde krijgen mensen meer grip op hun ontwikkelkansen."
NLQF-niveaus: 4 t/m 8

Read more

Astrid van Esdonk

Astrid van Esdonk

Expertisegebieden
Astrid van Esdonk werkt sinds 2007 als content ontwikkelaar voor het (MBO-)onderwijs. Ze heeft in de afgelopen jaren met auteursteams lesmateriaal ontwikkeld voor verschillende MBO-methodes binnen onder andere de sectoren retail, logistiek, techniek, welzijn en de talen Nederlands en Engels. Daarnaast werkt ze als auteur en eindredacteur voor verschillende opdrachtgevers binnen het educatieve werkveld.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Goed en passend onderwijs is belangrijk in een tijd waarin iedereen het heeft over een leven lang leren. Daarbij past een groot scala aan opleiders, zodat iedereen ook de perfecte opleiding kan vinden. Dankzij het NLQF is de waarde van de verschillende opleidingen ook voor iedereen duidelijk. Als student weet je zo waar je aan toe bent voor je besluit een opleiding te gaan volgen. Voor de opleiders is het een manier om de kwaliteit van hun opleiding aan te tonen en, waar nodig, te verbeteren.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 4

Nicole Fanchamps

Expertisegebieden
Nicole Fanchamps heeft sinds 2007 haar eigen onderwijsadviesbureau. Als psycholoog is zij vanuit haar deskundigheid op competenties en testen doorgegroeid naar examenontwikkeling. In eerste instantie voornamelijk bij de kenniscentra met behulp van inhoudelijke deskundigen binnen het mbo. Tegenwoordig zorgt ze ook bij roc's met verschillende onderwijsteams voor passende onderwijsprogramma's. Branches waarvoor zij tot op heden werkzaam is geweest: metaal/elektro-/installatietechniek, autotechniek, logistiek, detailhandel, secretarieel, maritiem, uiterlijke verzorging, entree, uniformberoepen, zorg.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"De meerwaarde van NLQF zie ik vooral in het standaardiseren van opleidingen, zodat je naast de vergelijking met buitenlandse opleidingen, ook binnen Nederland weet wat bijvoorbeeld een private opleiding waard is. We verhogen op die manier de kwaliteit van opleidingen. En dat komt alleen maar ten goede van de toekomstige student."
Niveau 1 t/m 5
Elske Hissink

Elske Hissink

Expertisegebieden
Elske Hissink is van huis uit orthopedagoge en onderwijskundige. Ze heeft zowel nationaal als internationaal bij verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs gewerkt en werkt sinds 2015 in het hoger onderwijs. Elske is expert op het gebied van curriculumontwikkeling en flexibel onderwijs en heeft veel opleidingen ondersteund bij het opzetten van flexibele opleidingen. Ze werkt momenteel als onderwijskundige en beleidsadviseur bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Daar doet ze ook promotieonderzoek naar het gebruik van Entrustable Professional Activities in het Master curriculum Tandheelkunde. Haar expertise ligt binnen het hoger onderwijs en ze is inhoudelijk goed thuis in onderwijs en zorg.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
In een wereld waarin opleidingen steeds meer flexibel en op maat worden, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het niveau van een opleiding. Dit maakt dat studenten opleidingen kunnen kiezen die echt bij hen passen en van meerwaarde zijn voor hun ontwikkeling en dat aanbieders van een opleiding helder kunnen maken op welk niveau hun opleiding is en wat dat betekent voor een student. Op deze manier draagt de NLQF aan goed en passend onderwijs; heel belangrijk om blijvende ontwikkeling te stimuleren.
NLQF-niveaus: 5 t/m 8
Annet van der Hulst

Annet van der Hulst

Expertisegebieden
Annet van der Hulst-Verboon werkt vanuit haar eigen bureau als onderwijskundig adviseur. Als onderwijskundige heeft ze zich ontwikkeld tot een brede professional op het vlak van leren: van face-to-face tot online leren en van vmbo tot post-academisch niveau. Ze houdt zich bezig met opleidings- en toetsontwikkeling, faciliteren van (online) leren, flexibiliseren van het hoger onderwijs en aansturen van onderwijskundige projecten. De branches waar ze ervaring in heeft zijn divers, zoals onderwijs, zorg, afbouw/afwerksector, techniek, logistiek, sport en secretarieel. Op dit moment werkt ze aan de flexibilisering van tweedegraads lerarenonderwijs, ontwikkelen van vakwedstijden van WorldSkills Netherlands en het ontwerpen en faciliteren van online en blended leervormen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
De meerwaarde van het NLQF zit voor mij met name in de standaardisatie van niveaus, zodat je opleidingen (zowel Nederlandse als buitenlandse) kunt vergelijken en wegen. Voor de student is dit heel waardevol, aangezien zo beter in te schatten is welke opleiding het best passend is om zich verder te ontwikkelen. Ook voor werkgevers is het prettig een niveau-aanduiding te hebben. Bijvoorbeeld als zij medewerkers een opleiding willen laten volgen of wanneer zij cv’s van potentiële medewerkers beoordelen. Ten slotte draagt het NLQF door de diverse niveaus bij aan het verhogen van de kwaliteit van opleidingen, doordat opleidingsaanbieders zich meer gaan richten op de diverse niveaus.
Tanja Komen

Tanja Komen

Expertisegebieden
Tanja Komen heeft ruime ervaring in het hbo; zowel bij onderwijsontwikkeling als onderwijsmanagement van associate degree, bachelor en masteropleidingen. Op dit moment begeleidt zij hoger onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van onderwijs en kwaliteitszorg. Inhoudelijk is ze recentelijk betrokken geweest bij onderwijsontwikkeling (NLQF 5) in diverse vakgebieden; Bouw, Business, Communicatie, Engineering, Health & Social Work, HRM, ICT en Logistiek. Ze heeft managementervaring m.b.t bachelor- en masteropleidingen in de gezondheids-, bouw- en sportsector. Tanja is van origine bewegingswetenschapper (VU, Amsterdam).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
Het inschalen van cursussen in NLQF-niveau heeft voor mij als meerwaarde dat de cursist enerzijds beter weet waar hij aan begint; hij heeft meer informatie over de moeilijkheidsgraad van de cursus. Anderzijds zorgt het voor een betere uitwisseling van opleidingsgegevens nationaal en internationaal. Hierdoor kunnen werkgevers de meerwaarde van cursussen op het cv van hun werknemer beter inschatten.
NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Marije Markus

Marije Markus

Expertisegebieden
Marije Markus is onderwijskundig adviseur en intensief betrokken geweest bij de invoering van de associate degree bij verschillende hogescholen. Ze organiseerde vanuit het bestuur van Chain5 internationale studiereizen en seminars rondom het thema Ad. Voor de Vereniging Hogescholen heeft ze met de werkgroep Ad het NLQF-niveau 5 vertaald naar een niveaubeschrijving passend bij de positionering van de Ad bij de hogescholen. De werkgroep van de professionele master stond ze bij in het beschrijven van het masterniveau in het hoger beroepsonderwijs. Naast het schrijven van rapporten en beleidsstukken wordt Marije gevraagd als projectleider bij onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Ik vind het mooi dat het is gelukt om gezamenlijke afspraken te maken over niveaus binnen het onderwijs in de EU. De onderwijsstelsels in Europa verschillen sterk van land tot land. Het Europese raamwerk (het EQF), waar het NLQF van is afgeleid, geeft een handvat om ondanks deze verschillen de overeenkomsten te zoeken. Hiermee is de mobiliteit van studenten en afgestudeerden binnen Europa vergroot. Ik vind dit een verrijking.”
NLQF-niveaus: 3 t/m 8
Esther Poort

Esther Poort

Expertisegebieden
Esther Poort heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de UvA. Samen met haar collega Annemarie Venemans is zij eigenaar van advies- en onderzoeksbureau De Onderzoekerij. Hier houdt zij zich sinds 2012 bezig met kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Zo is zij secretaris bij onderzoeks- en onderwijsvisitaties en begeleidt ze hogescholen en universiteiten bij de voorbereiding van visitaties en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Iedereen die een nieuwe opleiding wil gaan volgen, ontdekt al snel dat het aanbod aan opleidingen enorm is. Vooral als je geïnteresseerd bent in een opleiding bij een particuliere aanbieder, kan het lastig zijn om goed grip te krijgen op het niveau van een opleiding. De niveaubepaling van de NLQF is een betrouwbare informatiebron om opleidingen met elkaar te vergelijken. Een eenduidige en transparante niveaubepaling is ook essentieel voor werkgevers. Het helpt hen om te bepalen of hun (nieuwe) medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.”
NLQF-niveaus: 5 t/m 8
Tineke Sessink

Tineke Sessink

Expertisegebieden
Tineke Sessink werkt als zelfstandig adviseur binnen en buiten het onderwijs. Zij heeft als docent en adviseur veel ervaring opgedaan in het hbo. Zij heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van beroepsprofielen en/of accreditaties/ tno’s (Toetsen Nieuwe Opleidingen) begeleid voor o.a. Archeologie, Toegepaste Psychologie, Ondernemerschap, Vastgoedmanagement, Interior design & styling, Hotelschool, Toerisme, Verpleegkunde, Bank- en Verzekeren en Farmaceutisch Consulent. Het betrof vaak opleidingen voor volwassenen in het kader van Leven Lang Leren. Een ander aandachtsgebied is onderwijs en educatie op instroomniveau en niveau 1.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"De ontwikkelingen van het NLQF vind ik van waarde omdat het volwassenen erkenning geeft voor hun niveau ook al hebben ze de stap naar het mbo of hbo nog niet kunnen zetten. Bovendien kan het de toegang tot mbo of hbo verkleinen doordat het inzicht in het niveau het zelfvertrouwen kan vergroten. Tevens kan het examencommissies een handreiking bieden bij het erkennen van elders gevolgde cursussen."
NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Ton Vis

Ton Vis

Expertisegebieden
Ton Vis is als zelfstandig adviseur werkzaam op het snijvlak van onderwijs en samenleving. Ook in de verschillende beleids- en managementfuncties in het rond het onderwijs ( docent, bedrijfsleven en Onderwijsraad) waren zijn werkzaamheden daar op gericht. Op dit snijvlak bevinden zich ook de inschalingswerkzaamheden van het NLQF. Als gecertificeerd NVAO-auditor is hij goed thuis in het hoger onderwijs. Hij heeft audits uitgevoerd in uiteenlopende onderwijssectoren.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“NLQF versterkt het civiel effect van kwalificaties en draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie van en daardoor aan de vergelijkbaarheid van de niveaus van kwalificaties binnen het Nederlandse onderwijslandschap. Niet alleen voor onderwijsvragers en –aanbieders, maar vooral ook voor de spelers op de arbeidsmarkt.”
NLQF-niveaus: 3 t/m 7

Read more